Soal Kimia Kelas XI Farmasi Keperawatan

Berikut merupakan contoh soal kimia jurusan farmasi dan keperawatan kelas XI SMK. Soal ini saya buat pada tahun ajaran 2014/2015 dan telah dilengkapi dengan kunci jawaban soal.
A.   PILIHAN GANDA
Pilihlah satu  jawaban yang paling benar, dengan cara menyilang [x] huruf A, B, C, D, atau E pada lembar jawab yang tersedia!
1.         Massa yang terdapat dalam 1 M KOH (Mr = 56) dalam 100 mL air adalah ….
A.      0,56 gr
B.      2,8 gr
C.       5,6 gr
D.      28 gr
E.      56 gr
2.         Kiki membuat larutan oralit dengan perbandingan gula : garam = 1 : 1 sebanyak 100 mL. hal ini berarti dalam oralit tersebut terdapat 10 gr gula. Massa garam yang benar adalah ….
A.    10 gr                     B. 20 gr                                C. 50 gr                 D. 75 gr                                E. 100 gr

3.         Molaritas asam asetat glasial (murni) 30% dengan massa jenis 1,2 gr/mL (Mr = 60) adalah ….
A.    2 M                        B. 3 M                   C. 4 M                                    D. 5 M                                   E. 6 M

4.         Justin membeli sebotol cuka. Pada label tertulis kadarnya 10%. Berikut ini pernyataan yang benar adalah ….
A.    Dalam 90 mL air terdapat 10 mL cuka
B.    Dalam 100 mL air terdapat 10 mL cuka
C.    Dalam 110 mL air terdapat 10 mL cuka
D.   Dalam 10 mL air tedapat 10 mL cuka
E.    Dalam 10 mL air terdapat 10 mL cuka

5.         Atik membuat larutan larutan alkohol 40% dari 60 mL alkohol murni. Volume air yang harus ditambahkan adalah ….
A.          90 mL                  B. 100 mL                         C. 130 mL                          D. 150 mL                           E. 200 mL

6.         Di antara pernyataan berikut yang kurang tepat tentang asam adalah ….
A.      Mempunyai rasa masam
B.      Tergolong elektrolit kuat
C.       Korosif
D.      Dapat menetralkan basa
E.      Mempunyai pH lebih kecil dari 7
7.         Berikut ini kelompok asam bervalensi dua adalah ….
A.  Asam nitrat, asam cuka, asam fosfat
B.  Asam sulfit, asam karbonat, dan asam asetat
C.  Asam nitrat, asam klorida, dan asam sulfat
D. Asam sulfat, asam sulfida, dan asam karbonat
E.  Asam sulfat, asam fosfat, dan asam nitrat
8.         Bahan yang bersifat basa di antara bahan berikut ini adalah ….
A.      Larutan cuka
B.      Obat maag
C.       Vitamin C
D.      Jus lemon
E.      Yogurt9.         Hasil pengamatan pada percobaan identifikasi sifat asam basa dengan kertas lakmus sebagai berikut.

Larutan yang diuji
Perubahan warna kertas lakmus
Lakmus merah
Lakmus biru
 1
merah
merah
2
biru
biru
3
merah
merah
4
merah
biru
5
biru
biru
6
merah
merah
Berdasarkan data di atas, maka larutan yang bersifat asam adalah ….
A.  3, 5, dan 6
B.  3, 4, dan 6
C.  2, 4, dan 6
D. 1, 3, dan 6
E.   1, 2, dan 6


10.     Larutan H2O2  merupakan asam lemah. Jika larutan H2O2  diuji dengan elektrolit tester dan lakmus biru, maka hasil pengujian yang dapat diamati tampak dan benar adalah ….

Warna Kertas Lakmus Biru
Nyala Lampu
Gelembung Gas
A.       
Biru
Redup
Tidak Ada
B.       
Biru
Menyala
Tidak Ada
C.        
Biru
Tidak menyala
Ada
D.       
Merah
Tidak menyala
Ada
E.       
Merah
Menyala terang
Banyak
11.     Bilangan oksidasi unsur karbon pada senyawa CO2 adalah ….
A.      -4                    B. -2                                       C. 0                                         D. +2                                     E. + 4

12.     Berikut ini yang termasuk reaksi redoks adalah …
A.      BaCl2  +  H2SO4  à BaSO4  +  2 HCl
B.      Zn + 2 HCl  à ZnCl2  +  H2
C.       ZnCO3  à ZnO  +  CO2
D.      SO2  +  OH- à H2SO3-
E.      Ag+  +  Cl- à AgCl

13.     Pada reaksi : Fe2+ + MnO4-  à  Fe3+  + Mn2+
Pernyataan yang benar tentang redoks tersebut adalah ….
A.      Mn dioksidasi
B.      Fe2+ sebagai oksidator
C.       Bilangan oksidasi Mn dari +2 menjadi +7
D.      Bilangan oksidasi Mn dari  +7 menjadi +2
E.      Fe2+  mengalami reduksi

14.     Rumus kimia untuk garam kalsium fosfat adalah ….
A.      K3PO4
B.      CaPO4
C.       Ca3(PO4)2
D.      Ca2(PO4)3
E.      CaF2
15.     Berikut ini nama yang tidak sesuai untuk rumus kimia zat adalah ….
A.      N2O4 = dinitrogen tetraoksida
B.      SnO = timah (II) oksida
C.       CHI3 = iodoform
D.      HCHO = formaldehida
E.      CH3COCH3 = alkohol
16.     Jika ditentukan ion pembentuk senyawa adalah SO42- , PO43- , NO3-, NH4+, Fe2+ , dan Al3+ , maka rumus kimia senyawa yang benar adalah ….
A.      Fe3(SO4)2
B.      FePO4
C.       Al2(SO4)3
D.      (NH4)3(NO3)4
E.      Al(NO3)5
17.     Perhatikan beberapa pernyataan tentang CO2 di bawah ini.
i.      CO2 termasuk senyawa oksida asam
ii.    CO2 dapat dihasilkan dari penguraian senyawa hipotesis H2CO3
iii.  Ikatan yang terdapat pada CO2 adalah ikatan ion
iv.  CO2 dapat dihasilkan pada reaksi antara Na2CO3 dengan larutan HCl
v.    CO2 dapat dihasilkan pada reaksi antara padatan CaO dengan larutan HCl àmenghasilkan CaCl2 dan H2O
Pernyataan yang benar adalah nomor ….
A.      iii, iv, v
B.      ii, iii, iv
C.       ii, iv, v
D.      i, ii, iv
E.      i, ii, v
18.     Reaksi yang menghasilkan endapan adalah ….
A.      2 NaNO3 + K2S à Na2S + 2 KNO3
B.      2 NaI + Pb(NO3)2 à PbI2 + 2 NaNO3
C.       AlBr3 + K2SO4 à KBr + Al2(SO4)3
D.      (NH4)3PO4  KOH à NH3 + K3PO4 + H2O
E.      H2SO4 + CuCl2 à HCl + CuSO4
19.     Produk yang terbentuk pada reaksi antara K2CrO4 dengan AgNO3 adalah ….
A.      Ag2CrO4 dan KNO3
B.      Ag(CrO4)2 dan K2NO3
C.       CrO4NO3, padatan Kalium, dan padatan perak
D.      Padatan perak, gas NO2, dan AgCrO4
E.      CO2, KNO3, padatan perak
20.     Soda kue (NaHCO3) memiliki nama senyawa …. . Soda kue termasuk jenis senyawa ….
A.      Natrium karbonat, garam
B.      Natrium bikarbonat, garam
C.       Natrium kromat, basa
D.      Natrium permanganat, oksida basa
E.      Asam natrium karbonat, asam
21.     Cara penentuan konsentrasi suatu larutan dengan menggunakan larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya disebut  ….
A.      adisi
B.      volumetri
C.       permanganometri
D.      titrasi
E.      sublimasi
22.     Volume larutan HCl 0,2 M agar dapat dinetralkan oleh 20 mL larutan NaOH 0,1 M adalah ….
A.      40 mL
B.      30 mL
C.       20 mL
D.      10 mL
E.      5 mL
23.     Perhatikan gambar berikut
Rangkaian alat di samping digunakan untuk ….
A.      Uji nyala unsur
B.      Reaksi pengendapan
C.       Titrasi
D.      Titrasi alkalimetri
E.      Titrasi asidimetri

24.     pH dari berbagai bahan sebagai berikut :
Larutan
pH
Getah lambung
1,2
Jus tomat
4,1
Darah
7,4
Pasta gigi
9,9
Jika bahan-bahan di atas disusun berdasrkan tingkat keeasamannya dimulai dari yang paling asam, maka urutan yang benar adalah ….
A.      Pasta gigi-darah-jus tomat-getah lambung
B.      Getah lambung-jus tomat-darah-pasta gigi
C.       Jus tomat-getah lambung-darah-pasta gigi
D.      Jus tomat-pasta gigi-getah lambung-darah
E.      Jus tomat-getah lambung-pasta gigi-darah
25.     pH larutan NH4OH 0,01 M dengan Kb = 10-6 adalah ….
A.      10
B.      4
C.       10 – log 2
D.      10 + log 2
E.      4 –log 2
26.     Konsentrasi ion hidrogen dalam larutan yang pH-nya = 3 – log 2 adalah ….
A.    2 x 10-2 M
B.    3 x 10-3 M
C.     2 x 10-3 M
D.    0001 M
E.    0,003 M
27.     Jika 10 mL larutan NaOH 0,1 M diencerkan sampai volume 1.000 mL, maka pH larutan yang terjai adalah ….
A.    Turun 2
B.    Naik 2
C.     Turun 1
D.    Naik 1
E.    Tetap
28.     Larutan urea 0,1 molal mendidih pada suhu 100,52 °C, titik didih larutan NaCl yang konsentrasinya sama dengan larutan urea tersebut adalah …. °C.
A.      100,130
B.      100,104
C.       100,078
D.      100,052
E.      100,026
29.     Larutan yang terbuat dari 4 gram NaOH dapat dikatakan 1 molal jika dilarutkan dalam ….
A.      96 gram air
B.      1000 gram air
C.       Air hingga 1 liter
D.      97 mL air
E.      100 gram air
30.     Diketahui sifat larutan sebagai berikut :
i.      Tekanan osmosis
ii.    Derajat ionisasi
iii.  Titik didih
iv.  Tekanan uap
v.    Titik beku
Sifat yang termasuk sifat koligatif larutan adalah ….
A.      ii dan iii
B.      i, ii, dan iii
C.       i, ii, iii, dan iv
D.      i, iii, iv, dan v
E.      i,ii, iii, iv, dan v

URAIAN
31.     Delapan gram NaOH padat  [Mr = 40] dilarutkan dalam 250 gram air. Larutan NaOH merupakan larutan elektrolit dan akan terionisasi menjadi 2 ion. Berapakah kenaikan titik didih larutan NaOH tersebut? [Diketahui Kb air = 0,54°C/m].
32.     Tuliskan persamaam reaksi berikut :
Larutan perak nitrat bereaksi dengan larutan natrium bromida menghasilkan endapan perak bromida dan larutan natrium nitrat.
33.    Ubahlah ke dalam rumus kimianya dan lengkapi hasil reaksi yang terbentuk !
Larutan barium klorida + larutan natrium fosfat à ……………….
34.    Tuliskan rumus kimia berikut :
a)    Natrium karbonat
b)   Amonium nitrat
35.     Tentukan pH pada larutan asam nitrat 0,04 M !

Post a Comment for "Soal Kimia Kelas XI Farmasi Keperawatan"